MANIER VAN KIJKEN VAN pT

Antwoorden formuleren op nieuwe complexe vragen in een aanbod gestuurde markt vraagt om een groot probleemoplossend vermogen. Het herkennen van de problemen en het zien van de oplossingen vraagt om de juiste manier van kijken voor het creëren van gewaardeerde oplossingen “echte” verandering is het gevolg van de veranderende opgave door innovaties (ICT /logistiek) en demografische ontwikkelingen (vergrijzing /immigratie) enz. Ook relevant is de ontwikkeling van een kwantitatief product naar een steeds duurzaam te exploiteren product van hoge kwaliteit. En de verschuiving van nieuwbouw naar sanering, renovatie en restauratie van gebouwen en gebieden. Per saldo zijn dat nieuwe complexe vraagstukken.

DAT BETEKENT
Inzichten moeten geformuleerd en gecommuniceerd worden.

LEIDRAAD
Focus, creatief, associatief, innovatief, vertrouwen…

OPTIEK

Optiek is een manier van kijken, waarnemen, herkennen en waarderen; het is onontkoombaar dat het elke inventarisatie, analyse, interpretatie en ontwerp kleurt en kwalificeert. Vanaf het begin, bij de formulering van de vraag en tijdens de uitwerking van het antwoord, wordt dit manifest. Het is een belangrijke en dikwijls bepalende factor voor de kwaliteit van projecten, bijvoorbeeld een commercieel of religieus gebouw.

DE GEBRUIKER CENTRAAL

De kwaliteit van de ruimte heeft een belangrijke invloed op het welbevinden en functioneren van de gebruikers van die ruimte. Dit geldt voor bijvoorbeeld patiënten, leerlingen, bewoners en/of medewerkers, bezoekers en klanten van de organisatie. De huisvesting moet aansluiten bij de behoeften van de gebruiker, de corporate identity van de organisatie en de gewenste belevingswereld van de klant. Gebouwen en omgeving moeten bovendien logistiek goed in elkaar zitten; een bijna natuurlijke ordening is nodig. Er moet overzicht zijn en er moet een duidelijk verband met de organisatievorm zijn. Pas dan kan een bedrijf optimaal functioneren. Daarom is het goed om bij elk project “de gebruiker centraal” te stellen. Steeds proberen een synergie tot stand te brengen tussen de gebouwde omgeving, de huisvesting en de inrichting enerzijds en de gebruikers en hun organisatie anderzijds. Eisen, doelstellingen en corporate identity van de organisatie worden dan samengebracht met de behoeften van de daadwerkelijke gebruikers. Dat resulteert in een effectieve en efficiënte – maar niet per se zakelijke – huisvesting van Stad tot Stoel. Huisvesten vanuit deze principes is een doordacht spel met louter winnaars. Mensen voelen zich prettig en betrokken én de organisatie functioneert en rendeert optimaal, waarbij de klant de juiste uitstraling aantreft. De huisvesting levert op deze manier een belangrijke bedrijfseconomische meerwaarde op.

CONCEPTONTWIKKELING

Goede architectuur bestaat uit het integraal creëren van prima conceptuele antwoorden, uitstekende ontwerpen en zorgvuldige realisaties. Dat is telkens een uniek proces dat resulteert in een uniek resultaat. Bovendien zijn de serieuze opgaven vaak de complexere opgaven met ingewikkelde belangen, besluitvormingsprocessen, financieringen, eisen van de facilitaire organisatie, risicobeheersing, restauraties en herstructureringen, multifunctionaliteit, duurzaamheid of regelgeving. Dat zijn dwingende, soms zelfs discutabele kaders waarbinnen een gewenste fysieke verschijningsvorm moet worden ontworpen. Tegelijkertijd verandert de wereld in hoog tempo en moet er met onze fysieke infrastructuur veel meer worden geanticipeerd op de technische en virtuele ontwikkelingen, flexibilisering en mondialisering; architectuur die start bij de formulering van de opdracht. De kwaliteit van het antwoord begint immers met de kwaliteit van de vraag. Deze eerste procesfase, de conceptuele ontwikkeling, is van groot belang voor de verdere beheersing en kwaliteit van het project.

Pagina bodem